pl en

Sylwetki wykładowców

Sylwetki wykładowców

Adam Malinowski- radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie umów i prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych. Autor i współautor ponad tysiąca artykułów i kilkudziesięciu monotematów o tematyce prawniczej.Początki kariery zawodowej wiążą się z prasą prawniczą – „Poradnikiem Gazety Prawnej”, w którym sprawował funkcję redaktora merytorycznego (lata 2003-2004), następnie zastępcy redaktora naczelnego (2004-2008) i redaktora naczelnego (2008-2014). W swoim redakcyjnym dorobku ma również pracę na stanowisku redaktora prowadzącego miesięcznik „Prawo Spółek” (2011-2013). Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządowych. Od 2009 r. pracuje na stanowisku radcy prawnego w Gminie Górzno, a od 2010 r. w Miastkowie Kościelnym. Obsługiwał również Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie. Jest intensywnie zaangażowany w działalność wykładowczą i szkoleniową z zakresu prawa pracy. Od 2009 r. do 2015 r. był wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (cykl: „Prawo pracy w urzędzie”) i prowadził szkolenia dla urzędników, a także dla aplikantów do zawodów prawniczych (wydawnictwo CH Beck). Jest autorem licznych książek i poradników o tematyce prawnej. Publikacje książkowe to, między innymi: „Testy Ministerstwa Sprawiedliwości na egzamin kończący aplikacje prawnicze”, „Prawo spadkowe z komentarzem”, „Urlopy pracownicze – komentarz”, „Prawo zamówień publicznych z komentarzem”, „Aplikacja sądowo-prokuratorska”, „Krótki komentarz do kodeksu spółek handlowych”, "Spółka cywilna - instrukcja obsługi", „Komentarz do postępowań odrębnych w k.p.c.” „Poradnik dla radców prawnych rozpoczynających działalność”. Jest autorem komentarza z serii Sądowe Komentarze tematyczne pt. „Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z komentarzem”. Na łamach „Gazety Prawnej”, „Poradnika Gazety Prawnej”, „Monitora Prawa Pracy”, „Prawa spółek” i innych periodyków Grupy Infor PL S.A. opublikował kilkaset artykułów, w tym wiele z zakresu prawa pracy.Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcowską w Warszawie, skupiając się w pracy zawodowej na prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych

 

Dominika Stanios

Konsultant językowy, power writer, ekspert prostego języka – plain language. Pracuje w zespole komunikacji w firmie Exatel. Wcześniej w Centralnym Ośrodku Informatyki pracowała jako content designer w zespole projektowym serwisu OBYWATEL.GOV.PL. Odpowiadała tam za analizowanie i redagowanie opisów usług publicznych w taki sposób, by były jednoznaczne i zrozumiałe dla każdego. Prowadziła spotkania z przedstawicielami ministerstw oraz szkolenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej dla członków służby cywilnej. Brała udział w projekcie upraszczania języka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Prosto z ZUS, przygotowując przyszłych trenerów prostej polszczyzny. Współpracuje z firmami komercyjnymi z branży kreatywnej, telekomunikacyjnej i bankowości. Absolwentka filologii polskiej UKSW w Warszawie. Stale współpracuje z Pracownią Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Grzegorz Chmielewski - ma za sobą wieloletni staż pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.  W tym pobyt na placówce w Brukseli. Przez dziewięć lat (1998 – 2007) pełnił funkcję zastępcy dyrektora protokołu dyplomatycznego MSZ.

Uczestniczył w przygotowaniu i realizacji wielu wizyt, spotkań i przyjęć głów koronowanych, prezydentów, premierów, Sekretarza Generalnego ONZ, sekretarzy generalnych NATO, ministrów spraw zagranicznych i różnych przedstawicieli instytucji unijnych. Pielgrzymkach papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Brał udział przy organizacji i przebiegu: ‘55 i ‘60 rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu oraz w 25 rocznicy utworzenia „Solidarności”.

Organizował wizyty promocyjne korpusu dyplomatycznego w poszczególnych województwach, pikniki letnie dla CD, różnego rodzaju „eventy” dla dyplomatów i pracowników urzędów centralnych.

Podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (2011) pracował w Referacie Obsługi Protokólarnej tego przedsięwzięcia. Prowadził zajęcia dla osób pracujących przy polskiej prezydencji. Współorganizował unijne spotkania w Krakowie i Warszawie oraz podróże studyjne unijnych dyplomatów w ramach struktur: Coreper I, Coreper II, PSC Trip i Relex w województwach: Podkarpackim, Pomorskim, Małopolskim oraz Kujawsko-Pomorskim.

Prowadził szkolenia i warsztaty z protokołu dyplomatycznego, etykiety i zasad urzędniczego savoir–vivre’u dla pracowników urzędów centralnych, osób wyjeżdżających na placówki dyplomatyczne, kadry z urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, studentów oraz uczniów różnych szkół.

Współpracuje i prowadzi zajęcia organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Europejską Akademię Dyplomacji, Europejski Instytut Rozwoju Kadr oraz Polską Akademię Protokołu i Etykiety.

Prowadził szkolenia m. in. dla:

Kancelarii Sejmu RP,
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędów Wojewódzkich w Bydgoszczy, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie,
Urzędów Marszałkowskich w Toruniu, Olsztynie i Poznaniu,
Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Warszawskiego,
Akademii Marynarki Wojennej,
Komendy Głównej Policji
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej,
Grupy LOTOS S.A.
Biura Europejskiej Stolicy Kultury - Wrocław 2017

Organizatorów "World Games"  Światowych Igrzysk Sportowych - Wrocław 2017

 

 

Grzegorz Rządkowski jest doktorem matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, a także w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Zajmuje się modelowaniem matematycznym, zastosowaniami matematyki w ekonomii, matematyką obliczeniową oraz  matematyką finansową.

Prowadzi szkolenia z zakresu statystyki, matematyki finansowej oraz probabilistycznych aspektów podejmowania decyzji dla pracowników firm polskich i zagranicznych, zarówno o charakterze biznesowym, jak i administracyjnym.

Brał udział jako konsultant ds. statystyczno – matematycznych w projektach prowadzonych przez Deloitte i PwC  Polska (m.in. w projekcie „Przegląd i ocena realizacji Projektu – Powszechny Spis Rolny 2010 r. oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011r.”.  Projekt został przeprowadzony, na zamówienie Głównego Urzędu Statystycznego,  przez Deloitte Business Consulting S.A.).

Od wielu lat bierze corocznie udział  w komisjach egzaminacyjnych ds. rekrutacji na polskie uczelnie kandydatów pochodzenia polskiego z krajów Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Mołdawia, Czechy).  Komisje te są organizowane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  we współpracy z  polskimi konsulatami.

Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych (w tym kilkanaście w czasopismach z listy filadelfijskiej), m.in. w takich czasopismach jak: Journal of Scientific Computing, Journal of Computational and Applied Mathematics, Journal of Nonlinear Mathematical Physics, Journal of Derivatives, American Mathematical Monthly, Journal of Integer Sequences, The Mathematical Gazette, Foundations of Management.

 

Małgorzata Sidor-Rządkowska – absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako wykładowca zarządzania zasobami ludzkimi na studiach MBA oraz podyplomowych, trener i konsultant. Od 2004 roku  współpracuje z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

            Autorka kilkudziesięciu artykułów oraz 11 książek, w tym takich pozycji, jak: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników (Oficyna Ekonomiczna, 2000, 2003, 2006, 2013, 2015), Motywowanie. Wynagradzanie. Nagradzanie. (współautorka, Wydawnictwo Infor, 2004), Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL (Wolters Kluwer 2006, 2011), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (redaktor naukowy, Wolters Kluwer 2009), Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha (Wolters Kluwer 2012), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, (redaktor naukowy, Wolters Kluwer 2014). Obecnie pracuje nad drugim, zaktualizowanym wydaniem książki Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej (wyd. I, Wolters Kluwer 2013)

Małgorzata Sidor-Rządkowska jest współtwórcą i wykładowcą Podyplomowych Studiów Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji oraz Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu prowadzonych wspólnie przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Prowadzi także zajęcia na innych studiach podyplomowych oraz wykłady w Szkole Mentorów Jacka Santorskiego.

Pełni funkcje  przewodniczącej jury ogólnopolskiego konkursu Top Menedżer HR, przewodniczącej Komisji Certyfikacyjnej Konsultantów ds. Rekrutacji przy Polskim Forum HR, członka Komitetu Oceniającego firmy uczestniczące w organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, prelegenta na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Radosław Hancewicz – prawnik, urzędnik, trener. Od początku 2007 r. przeprowadził ponad 4000 godz. szkoleń dla administracji publicznej. W latach 2006-2008 trener wewnętrzny Służby Cywilnej współpracujący z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Autor licznych programów szkoleniowych przeznaczonych dla administracji publicznej oraz pierwszego w Polsce poradnika dla trenerów chcących efektywnie szkolić administrację publiczną pt. „Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów”, wydanego w sierpniu 2011 r. nakładem Wydawnictwa Helion/OnePress. Autor wydanego przez to samo wydawnictwo poradnika dla osób pełniących funkcje kierownicze w instytucjach publicznych pt.: „Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania”, który pojawił się w księgarniach w marcu 2012 r. i już pierwszego dnia sprzedaży wszedł na listę bestsellerów wydawnictwa. Ponadto w listopadzie 2012 r. na rynku ukazał się kolejny poradnik dla urzędników jego autorstwa pt. „Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie” wydany także przez Wydawnictwo Helion/Onepress.

Obecnie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, uczelniami i firmami szkoleniowymi, w tym z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, gdzie prowadzi cyklicznie szkolenia z różnej tematyki. W ramach szkoleń zamkniętych szkolił m.in.: Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Komendę Główną Straży Granicznej, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Agencję Rezerw Materiałowych, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Robert Grzeszczak, profesor w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2015-2018 członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykłada prawo europejskie i międzynarodowe - od 2003 do 2010 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, a od 2009 na Uniwersytecie Warszawskim, a także – jako profesor gościnny – w Uniwersytecie Philipsa w Marburgu (Niemcy) i w Poczdamie (Niemcy). Tytuł doktora uzyskał na WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku, a habilitację na WPia Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 roku, gdzie od 2013 roku jest profesorem. W latach 2004-2008 był adiunktem w Katedrze Nauk Prawnych Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta UWr.

Prof. Grzeszczak specjalizuje się w instytucjonalnym i materialnym prawie europejskim, zwłaszcza w prawie rynku wewnętrznego UE, w prawie międzynarodowym oraz porównawczym prawie ustrojowym. W kręgu jego zainteresowań jest także teoria procesów integracyjnych. Studiował na Uniwersytetach Wrocławskim, a w trakcie studiów doktoranckich także w Berlinie na Uniwersytecie im. Humboldta (Niemcy) i w Perugii (Włochy), uczestniczył w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych i jest autorem ponad 100 artykułów naukowych, kilku książek monograficznych, a także współautorem podręczników akademickich oraz komentarzy z zakresu prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego. Profesor Grzeszczak w ostatnich latach występował jako ekspert m.in. dla Kancelarii Sejmu RP, Senatu RP, Rządu RP – dla ministerstw: Spraw Zagranicznych, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sprawiedliwości), GDDKiA, CUPT, NSA oraz licznych organizacji pozarządowych, a od 2011 roku prowadzi wykłady w KSAP, na aplikacji legislacyjnej w Rządowym Centrum Legislacji oraz dla aplikantów adwokackich w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

 

Jakub Zabielski – główny legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu (w Kancelarii Senatu od 2002 r.), członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, wykładowca na aplikacji legislacyjnej i aplikacji rzecznikowskiej, od 2006 r. przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla urzędników zatrudnionych w urzędach administracji publicznej (przede wszystkim urzędach centralnych), szkoląc z zakresu: procedury prawodawczej, zasad tworzenia prawa, techniki legislacyjnej oraz zasad interpretacji przepisów. Do jego obowiązków jako legislatora należy w szczególności: sporządzanie analiz i opinii prawnych, przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz uzasadnień tych aktów, ocena sposobu wdrożenia przez ustawę prawa unijnego do krajowego porządku prawnego, opracowywanie wniosków legislacyjnych oraz czuwanie nad zgodnością procesu tworzenia prawa z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami. Współtworzył używany przez służby legislacyjne Rady Ministrów i Parlamentu „Szablon projektu aktu prawnego”. W 2015 r. odznaczony przez Prezesa Rady Ministrów Odznaką Honorową za Zasługi dla Legislacji.

 

Nela Szyszko-Oniszek - trener biznesu. Absolwentka Wydziału Psychologii  na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w psychologii organizacji. Od ponad 25 lat realizuje szkolenia i doradztwo  w zakresie umiejętności interpersonalnych i menedżerskich.
Jako trener zdobywała doświadczenia w Ośrodku Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów przy UW oraz we współpracy ze znanymi i cenionymi firmami szkoleniowymi. Pracowała także jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, prowadząc m.inn. zajęcia z negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów. Ciągle podnosząc swoje kwalifikacje ukończyła roczny kurs. „Trener XXI wieku”. Posiada licencję na prowadzenie certyfikowanego programu szkolenia K.Blancharda „Situational Leadership” oraz certyfikat ukończenia treningu umiejętności facylitowania pracy grupy i prowadzenia zebrań pt. „The Comptete Facilitator”, prowadzonego przez autora metody D.Straussa z Interaction Associates.Specjalizuje się w tematyce przywództwa, efektywności osobistej oraz negocjacji. Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności kierowniczych, komunikacji menedżerskiej i interpersonalnej, prowadzenia rozmowy oceniającej, coachingu managerskiego, kreatywnego rozwiązywania problemów, technik prowadzenia zebrań i facylitacji pracy grupowej, budowania zespołów.
Od kilku lat jest zafascynowana zastosowaniem technik wizualizacji w przekazywaniu wiedzy, robieniu obrazkowych notatek i zastosowaniem rysunku w środowisku biznesowym.

 

 

mba

MBA

+48 52 567 00 14
Karolina Pastewska-Małysz - specjalista ds. szkoleń
e-mail: mba@byd.pl

Kalendarz Szkoleń

Termiany szkolenia

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas