pl en

Zarządzanie ryzykiem M_o_R® Foundation

Zarządzanie ryzykiem M_o_R® Foundation

Szkolenie realizowane jest przy współpracy partnerskiej z firmą INPROGRESS 

Program:

Dzień 1:

1. Wprowadzenie, definicje i podstawowe pojęcia.

2. Ład korporacyjny, kontrola wewnętrzna a zarządzanie ryzykiem.

3. Struktura ramowa metodyki M_o_R.

4. Pryncypia zarządzania ryzykiem w perspektywach: strategicznej, programów, projektów i operacyjnej (zgodność z celami, dopasowanie do kontekstu, zaangażowanie interesariuszy, jasne reguły, wsparcie w procesie podejmowania decyzji, ciągłe doskonalenie, wspierająca kultura, wymierne efekty).

5. Podejście do zarządzania ryzykiem (polityka zarządzania ryzykiem, opis procesu zarządzania ryzykiem, strategie zarządzania ryzykiem).

6. Dokumenty uzupełniające podejście M_o_R (rejestry, raporty, plany).

7. Ćwiczenia przygotowujące do egzaminu M_o_R Foundation.

Dzień 2:

1. Przegląd podejścia M_o_R.

2. Wprowadzenie do technik zarządzania ryzykiem – Przewodnik ABC.

3. Analiza przypadku.

4. Opis procesu zarządzania ryzykiem (bariery w stosowaniu procesu, komunikacja w procesie, identyfikowanie kontekstu – zadania i techniki, identyfikowanie ryzyk – zadania i techniki, oceniaj: szacowanie – zadania i techniki, oceniaj: ewaluacja – zadania i techniki, planowanie reakcji na ryzyko – zadania i techniki, wdrażanie reakcji na ryzyko – zadania i techniki).

5. Perspektywy zarządzania ryzykiem (ćwiczenie: analiza scenariusza w odniesieniu do perspektyw, perspektywa strategiczna – zastosowanie pryncypiów, perspektywa programów – zastosowanie pryncypiów, perspektywa projektów – zastosowanie pryncypiów, perspektywa operacyjna – zastosowanie pryncypiów, integracja zarządzania ryzykiem w różnych perspektywach).

6. Ćwiczenia podsumowujące proces zarządzania ryzykiem, techniki i perspektywy.

7. Ćwiczenia przygotowujące do egzaminu M_o_R Foundation.

Dzień 3:

1. Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem.

2. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem (zarządzanie ciągłością biznesu, zarządzanie incydentem i kryzysem, zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska, zarządzanie ryzykiem związanym z reputacją, zarządzanie ryzykiem kontraktowym).

3. Wdrożenie zarządzania ryzykiem i przeglądy (przegląd dokumentów wspierających wdrożenie, model dojrzałości w zarzadzaniu ryzykiem, kontrola stanu zarządzania ryzykiem).

4. Przygotowanie do egzaminu M_o_R Foundation – techniki zdawania egzaminu.

5. Egzamin M_o_R Foundation.

Cele:
Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki zarządzania ryzykiem M_o_R oraz zdanie egzaminu M_o_R Foundation. W czasie szkolenia udzielane są odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, między innymi: jakie są perspektywy zarządzania ryzykiem w organizacji, jak ryzyka różnych poziomów oddziałują na siebie, z jakich kroków składa się proces zarządzania ryzykiem, jak identyfikować zagrożenia i szanse, jak je oceniać i jak podejmować decyzje o reakcjach na ryzyko, jakie są kluczowe czynniki sukcesu w tym obszarze, jakich technik używać w czasie zarządzania ryzykiem.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • świadomy perspektywy zarządzania ryzykiem,
 • rozumiał i umiał zastosować pryncypia,
 • potrafił prawidłowo wykonać kroki procedury zarządzania ryzykiem,
 • znał podstawowe techniki zarządzania ryzykiem,
 • potrafił identyfikować ryzyka mogące wystąpić w realizowanym projekcie,
 • potrafił opracować rejestr ryzyka oraz ocenić prawdopodobieństwo ich wystąpienia,
 • potrafił identyfikacja środków zaradczych dla zidentyfikowanych dla projektu ryzyk,
 • potrafił wdrażać niezbędne narzędzia i techniki, aby osiągnąć zdefiniowane cele,
 • nabędzie wiedzę niezbędną do zaliczenia certyfikowanego egzaminu MOR Foundation.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

 • biorą udział w zarządzaniu projektami i programami oraz działalnością operacyjną,
 • biorą udział w zarządzaniu strategicznym w organizacji oraz zarządzaniu portfelem inicjatyw,
 • decydują o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji,
 • zajmują się kontrolingiem w organizacji oraz weryfikacją i oceną podejmowanych inicjatyw,
 • chcą poznać ten popularny standard zarządzania ryzykiem,
 • znają już metodyki PRINCE2® lub MSP® i chcą poszerzyć swoje horyzonty,
 • chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez Axelos.

Egzamin i certyfikat:
Egzamin M_o_R Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru (z czego 70 jest punktowanych) i trwa 60 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek ani żadnych innych pomocy. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat wydawany jest bezterminowy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Szkoły Biznesu MBA lub wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line (dostępny poniżej),
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 16 h,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 1 400 zł (cena za szkolenie) + 850 zł (cena za egzamin).

Kontakt:
Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Budynek C, pokój C001
M. mba@byd.pl
T. + 48 52 567 00 14

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na - Zarządzanie ryzykiem M_o_R® Foundation

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas