pl en

Project Manager 360°

Project Manager 360°

Cel studiów

 • Zdobycie przez uczestników szeroko rozumianych kompetencji menadżera projektu zarówno od strony wiedzy, umiejętności jak i postaw,
 • Dostarczenie praktycznej wiedzy wspomagającej skuteczne realizowanie projektów,
 • Opanowanie powszechnie stosowanej terminologii zarządzania projektami, 
 • Wypracowanie umiejętności stosowania najważniejszych technik i narzędzi zarządzania projektami,
 • Poznanie praktycznych aspektów zarządzania poprzez wykorzystanie gier edukacyjnych i symulacji biznesowej,
 • Poznanie standardów zarządzania takich jak: PRINCE2, AgilePM, M_o_R lub Change Management,
 • Umożliwienie podejścia do certyfikowanych egzaminów PRINCE2, AgilePM, M_o_R lub Change Management

Adresaci

Studia skierowane są do osób pracujących bądź zamierzających zarządzać projektami. 
Profil kandydata nie zawęża się do jednej konkretnej branży. Studia są dla osób, które:

 • chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami,
 • chcą kierować projektami i chcą dowiedzieć się więcej o zarządzaniu projektami,
 • mają pierwsze doświadczenia projektowe i chcą działać sprawniej,
 • uczestniczą lub będą uczestniczyły w projektach,
 • chcą realizować powierzane im projekty bezpieczniej, tak by osiągać zamierzone cele,
 • chcą poznać zasady zarządzania projektami oraz techniki i narzędzia,
 • chcą poznać uznane światowe standardy zarządzania projektami  zmianami   w organizacji, metodyki takie jak: PRINCE2, AgilePM, M_o_R lub Change Management,
 • chcą podejść do certyfikowanych egzaminów i zdobyć certyfikaty w PRINCE2, AgilePM, M_o_R lub Change Management

 

Korzyści dla słuchaczy

Po studiach podyplomowych uczestnik będzie:

 • znał metodyki projektowe PRINCE2 i AgilePM, podejście do zarządzania ryzykiem M_o_R oraz metodykę zarządzania zmianami Change Management,
 • miał przećwiczone i opanowane umiejętności stosowania wybranych technik zarządzania projektami, ryzykiem i zmianami,
 • umiał wybrać odpowiednią metodykę i ją dostosować do charakteru projektu,
 • umiał powiązać zamierzenia i cele projektu z jasno sprecyzowanymi i istotnymi potrzebami interesariuszy, 
 • dzięki doświadczeniom z gier edukacyjnych i symulacji biznesowej będzie chętnie pracował metodami projektowymi i budował postawę pro projektową,
 • miał odniesienie zawartości studiów do realizowanych projektów w pracy zawodowej.

Kadra

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w dziedzinie zarządzania projektami, ryzykiem, zmianami biznesowymi. Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu, którzy posiadają akredytacje w wielu metodykach, między innymi: PRINCE2, AgilePM, M_o_R i Change Management.
Proponujemy uczestnikom zróżnicowane formę zajęć: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, gry edukacyjne, symulację biznesową, studia przypadków i wiele innych.

 

Ramowy program


I Blok PRINCE2
Efektywne zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® - poziom Foundation część akredytowana wraz z egzaminem certyfikującym. Zajęcia zawierają grę szkoleniową PRINCE2 Wielkie Dionizje w zakresie kursu.
Blok PRINCE2® Foundation prezentuje słuchaczom zbiór reguł, które można zastosować do dowolnego projektu, niezależnie od jego złożoności. W trakcie poznawania PRINCE2® uczestnicy zdobywają podstawowe wiedzy o zarządzaniu projektami. Uczestnicy uczą się również, jak zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu biznesowego.
Podczas szkolenia przeprowadzana jest gra szkoleniowa PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje, dzięki której uczestnicy poznają podstawy zarządzania projektem i dostrzegają sens stosowania reguł metodyki PRINCE2® w codziennej praktyce.
W zakresie modułu omówienie:

Gry PRINCE2 Game Wielkie Dionizje
Pryncypiów, tematów i procesów,
Ról i obowiązków
Produktów zarządczych,
Wzajemnych powiązań pomiędzy powyższymi elementami,
Próbnych egzaminów PRINCE2 Foundation. 

Gra symulacyjna PRINCE2 Business Simulation z zarządzania projektami.
Aby uczestnicy szkoleń mieli okazję zastosować ją w praktyce, stworzyliśmy PRINCE2 Business Simulation – symulację biznesową.
Podczas symulacji, uczestnicy wykorzystują w praktyce nabyte kompetencje: tworzą Założenia Projektu, zestawiają Dokumentację Inicjowania Projektu i doprowadzają do powstania Raportu Doświadczeń. Rozgrywka podnosi również zrozumienie celu tworzenia poszczególnych produktów zarządczych i ich wpływ na przebieg projektu.
Uczestnicy w czasie warsztatu opartego na symulacji:

 • przeprowadzają Przygotowanie Projektu: szacują, czy jest zasadny biznesowo i co musi się wydarzyć, żeby tak pozostało;
 • realizują Inicjowanie Projektu: pracują z dokumentacją projektową i widzą jakie efekty to może przynieść;
 • przechodzą przez Etapy Realizacyjne: sterują nimi, zarządzają ryzykiem, zmagają się z zagadnieniami;
 • a wszystko po to, żeby doprowadzić do (szczęśliwego) Zamknięcia Projektu: cieszą się sukcesem i wyciągają wnioski na przyszłość,
 • dowiadują się jak ich decyzje projektowe mogą oddziaływać na okres eksploatacji po projektowej. 

Co dzieje się w trakcie symulacji?

Uczestnicy mają zrealizować projekt polegający na konstrukcji jachtu i wysłania go w podróż dookoła świata
Projekt jest realizowany zgodnie z metodyką zarządzania projektami PRINCE2®
Zadaniem zespołów jest przejście przez wszystkie etapy projektu: od Przygotowania Projektu, przez Inicjowanie Projektu, Etapy Realizacyjne, aż po Zamykanie Projektu
Podczas symulacji, uczestnicy będą podejmować wiele decyzji dotyczących tworzenia produktów zarządczych – dostosowując projekt do środowiska
Wyzwaniem będzie stworzenie odpowiednich planów, które powinny powstać w trakcie realizowania projektu: Planu Projektu oraz Planów Etapów

 

II Blok Change Managament
Zarządzanie Zmianą Change Management Foundation – szkolenie akredytowane (z możliwością podejścia do egzaminu certyfikującego). Szkolenie zawiera grę szkoleniową Change Management Bistro Rewolucje w swoim zakresie.
Blok Change Management skupia sia na prezentacji zbioru koncepcji i dobrych praktyk zarządzania zmianą w organizacji. Opiera się na sprawdzonych, polecanych metodach działań usprawniających przeprowadzenie i utrzymanie zmiany biznesowej. Dzięki zapoznaniu uczestników ze sposobami pracy z jednostkami i zespołami z perspektywy uczenia, motywowania, komunikowania się, tworzenia i prezentowania wizji zmiany, radzenia sobie z oporem – efektywność wprowadzania przez nich zmian ulegnie poprawie. Dodatkowo osoby po szkoleniu będą miały większą świadomość, w jaki sposób należy budować struktury wspomagające wprowadzanie zmian: zespoły zarządzające zmianą oraz sieci agentów zmiany.
Podczas szkolenia stosujemy grę szkoleniową Change Management Game: Bistro Rewolucja, która pomaga uczestnikom zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem zmianą.
W zakresie modułu zostaną zaprezentowane:

 • Gra szkoleniowa: Change Management Game: Bistro Rewolucja.
 • Zmiana a Osoba: Uczenie się ludzi, Motywacja, Modele zmiany indywidualnej,  Różnice indywidualne
 • Zmiana a Organizacja: Metafory organizacji, Kultura i klimat organizacji, Modele zmiany, Czynniki zmiany, Tworzenie wizji.
 • Angażowanie interesariuszy i Komunikacja: Pryncypia, Identyfikacja i segmentacja interesariuszy, Maski i mapy empatii, Mapowanie interesariuszy, Strategie wywierania wpływu, Informacja zwrotna, Komunikowanie zmiany, Planowanie komunikacji.
 • Zmiana w praktyce: Gotowość zmiany, Zastosowanie wiedzy w praktyce, Budowanie zespołu zmian, Plan zarządzania zmianą, Opór i praca z oporem w organizacji, Ocena dotkliwości zmiany, Ocena wpływu interesariuszy.
 • Próbny egzamin Change Management Foundation. 

 

III Blok zarządzania ryzykiem M_o_R
Zarządzanie ryzykiem MoR Foundation – szkolenie akredytowane (z możliwością podejścia do egzaminu certyfikującego).
Blok zarzadzania ryzykiem dostarcza spójnej terminologii zarządzania ryzykiem oraz proponuje kompletny i spójny zestaw dokumentów, dzięki którym zarządzanie ryzykiem może być zintegrowane na wszystkich poziomach zarządzania organizacją: strategicznym, w programach i projektach oraz operacyjnym. 
W zakresie modułu znajdziemy:

 • Wprowadzenie, definicje, podstawowe pojęcia i koncepcja metodyki M_o_R
 • Pryncypia zarządzania ryzykiem w perspektywach: strategicznej, operacyjnej, programów i projektów
 • Podejście do zarządzania ryzykiem — podstawowe dokumenty
 • Wprowadzenie do technik zarządzania ryzykiem — przewodnik ABC
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Cztery perspektywy zarządzania ryzykiem
 • Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
 • Wdrożenie zarządzania ryzykiem i przeglądy
 • Egzamin próbny M_o_R Foundation 

 

IV Blok technik zarządzania projektami
Zarządzanie kosztami oraz jakością projektów - warsztat praktyczny
W formule warsztatowej (praca ze scenariuszem) zostaną przepracowane najważniejsze techniki w obszarze zarządzania kosztami i jakością. Wspólnym punktem startowym będą ćwiczenia poświęcone planowaniu projektu, a po określeniu wymagań, produktów i zakresu oraz określeniu wykonawców i czasów przećwiczymy w praktyce między innymi:

 • Różne metody szacowania
 • Metody monitorowania kosztów
 • Narzędzia zarządzania zmianami zakresu
 • Techniki monitorowania kosztów w projekcie
 • Techniki planowania, zapewnienia i kontroli jakości np.: cykl PDCA, diagram przyczynowo - skutkowy, schematy blokowe, diagram Pareto. 

Zarządzanie komunikacją i interesariuszami w projekcie - warsztat praktyczny
W formule warsztatowej w nawiązaniu do realnych sytuacji projektowych zostaną zademonstrowane i przećwiczone różne techniki komunikacji oraz pracy z interesariuszami. Punktem wyjścia będzie identyfikacja interesariuszy, ustalenie ich potrzeb informacyjnych, określenie bieżącego i docelowego nastawieaniae do projektu a następnie szeroko rozumiane angażowanie ich poprzez komunikację. 

 

V Blok kompetencji menedżerskich
Umiejętności menedżerskie kierowników projektów w tym: motywowanie, delegowanie i przywództwo, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, facylitacja
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się koncepcjami motywacji i motywowania. Dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać teorie motywacji do podnoszenia zaangażowania ludzi w projekt. Zostaną zaprezentowane koncepcje delegowania zadań, instruowania i przywództwa wraz z komunikacyjnymi narzędziami wspomagającymi w tych obszarach. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami facylitowania spotkań i usprawniania komunikacji: podczas spotkań zespołów i w kontekście indywidualnej interakcji. 
Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową: uczestnicy zdobędą wiedzę oraz przećwiczą sposoby zastosowania tych narzędzi w codziennej pracy.

Zarządzanie zespołem projektowym i kształtowanie postaw przywódczych u kierownika projektu
W ramach obszaru „Zarządzanie zespołem projektowym i kształtowanie postaw przywódczych” uczestnicy poznają tematy:

 • Zarządzanie a przywództwo: podstawowe różnice,
 • Budowanie autorytetu kierownika,
 • Komunikacja w zespole projektowym,
 • Dopasowanie metod motywowania do rodzaju zespołu i typu projektu,
 • Zarządzanie sytuacyjne wg. Blancharda


VI Blok Agile
Podejście zwinne w zarządzaniu projektami – szkolenie akredytowane Agile Foundation (możliwość podejścia do egzaminu certyfikującego). Szkolenie zawiera w zakresie grę szkoleniową Agile Warrior.
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM, strukturą procesu, pojęciami. Poznają wszystkie role, produkty i techniki metodyki oraz przyswoją wiedzę z zakresu pryncypiów AgilePM. Poznają obowiązki oraz produkty rekomendowane przez DSDM®. 
Szkolenie wskazuje krytyczne czynniki sukcesu, o których należy pamiętać, decydując się na zwinne zarządzanie. 
Podczas szkolenia AgilePM Foundation stosujemy grę szkoleniową Agile Game: Agile Warrior, która pomaga uczestnikom zrozumieć podstawowe paradygmaty zwinnych metodyk zarządzania projektami. 
W zakresie modułu omówienie zagadnień:

 • Gra Agile Game:Agile Game: Agile Warrior
 • Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM®?
 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe.
 • Przygotowanie do sukcesu.
 • Proces DSDM.
 • Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM.
 • Produkty DSDM.
 • Kluczowe praktyki DSDM.
 • Planowanie i kontrola.
 • Próbny egzamin AgilePM Foundation. 

 

VII Blok seminaryjny
Seminarium dyplomowe - omówienie przykładowych projektów na przykładzie doboru podejścia (tradycyjne lub zwinne) do typu projektu, którym mamy zarządzać
W tym module skupimy uwagę na porównaniu metodyk PRINCE2 z AgilePM. Przez analizę szeregu przykładów wypracujemy zasady, którymi należy się kierować przy wyborze podejść.
W formie dyskusji omówimy przykładowe porażki w spektakularnych, dużych projektach na świecie ze wskazaniem, czego możemy się na tych przykładach nauczyć.

Forma zaliczenia

Przedstawienie swojego przykładowego projektu i obrona projektu lub zaliczenie na podstawie zliczonych egzaminów certyfikujących z PRINCE2, Agile i M_o_R lub Change Management (jedno z dwóch ostatnich).

Ilość godzin

189

 

 

mba

MBA

+48 52 567 00 14
Karolina Pastewska-Małysz Coordinator Szkoły Biznesu MBA
e-mail: mba@byd.pl

Kalendarz Szkoleń

Termiany szkolenia

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas