pl en

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Studia podyplomowe-Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Cel studiów


Przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej zgodnej z założeniami nowoczesnej metody Human Resources Management. HRM postrzega ludzi jako cenne źródło sukcesów firmy i proponuje strategiczne, dalekowzroczne podejście do kierowania i rozwoju zasobów ludzkich. Program Studiów uwzględnia szczególnie takie zagadnienia jak: porozumiewanie się i komunikacja w firmie, pozyskiwanie pracowników, kierowanie i przywództwo, motywowanie.
Dzięki różnorodności zajęć (wykłady, seminaria, warsztaty) uczestnicy zostaną zapoznani zarówno z teoretycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi, jak i otrzymają możliwość przećwiczenia i udoskonalenia zdobytych umiejętności  w praktyce.

Adresaci

Studium to adresowane jest do menedżerów, praktyków HRM, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników działów kadr, doradców personalnych, ale także do wszystkich tych osób, które pragną zdobyć umiejętności kierowania i zarządzania ludźmi.
Osoby, które chcą pogłębić i doskonalić zdobyte już umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi zapraszamy na studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menadżerów.
 

Korzyści dla słuchaczy


Uczestnicy studiów zdobędą odpowiednią wiedzę oraz umiejętności praktyczne, niezbędne do prowadzenia efektywnej strategii personalnej w przedsiębiorstwie. Dowiedzą się w jaki sposób motywować podwładnych i oszczędzać swój czas oraz jak najskuteczniej komunikować się z zespołem, tak aby osiągać najlepsze wyniki. Nabędą cenną dzisiaj wiedzę w jaki sposób redukować poziom stresu w zespole i skłaniać pracowników do efektywnej pracy.
Zagadnienia poruszane w ramach studiów pozwolą słuchaczowi Studiów na poznanie i zrozumienie społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poza zdobyciem wiedzy na temat stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, słuchacz będzie mógł doskonalić swoje umiejętności społeczne potrzebne tak w codziennej pracy z ludźmi, jak i w kierowaniu zespołem.
Ukończenie Studiów daje uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji, które określa się mianem menedżera personalnego.

Ramowy program


Program Studiów został tak pomyślany, aby uczestnicy otrzymali kompendium wiedzy pozwalającej w efektywny i nowoczesny sposób zarządzać zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach. Zagadnienia z zakresu prawa, psychologii i socjologii stanowiące podstawowy trzon wiedzy potrzebnej menedżerowi personalnemu, zostaną przedstawione jako spójna całość, co powinno umożliwić wielostronne podejście do rozwiązywania różnych kwestii pojawiających się w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi.

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH – zajęcia w formule grupy otwarcia

Koło komunikacji
Schemat komunikacji i źródła barier
Narzędzia skutecznego komunikowania się: aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie, empatyczne słuchanie
Style komunikowanie się
Analiza zachować i kształtowani nawyków celowej aktywności
Metody kształtowania zachowań
Trening zachowań – podstawowe definicje, formy i rodzaje

 

EFEKTYWNE PRZYWÓDZTWO

Efektywność funkcjonowania organizacji w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.
Istota przywództwa – rola lidera
Modelowe style przywództwa i ich uwarunkowania
Kreatywne style przywództwa
Przywództwo a typologia pracownika/zespołu
Zarządzanie skoncentrowane na rezultat
Wyznaczenie celów i delegowanie uprawnień

 

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

Analiza potrzeb i planowanie zatrudnienia
Podstawowe założenia i narzędzia rekrutacji
Modele kompetencji pracowników
Analiza dokumentów i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Assessment center

 

OCENA I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

Motywowanie i ocena jako podstawowe narzędzia pracy lidera
Skuteczne/nieskuteczne motywowanie
Finansowe i pozafinansowe motywatory i demotywatory – zasady zastosowania „kija i marchewki”
Typologia pracowników w kontekście relacji poziomu kompetencji do poziomu motywacji – indywidualizacja wsparcia
Konstruktywna ocena jako narzędzie motywacji
Zasady udzielania informacji zwrotnej
Prowadzenie rozmów oceniających z podwładnymi
Trudne decyzje odpowiedzialnego szefa - przekazywanie informacji trudnych

 

BUDOWANIE ZESPOŁU

Istota zespołowości
Korzyści pracy w zespole – efekt synergii
Typologia zespołów w oparciu o dwa wymiary: siła więzi i zadaniowość
Dynamika procesu grupowego – kierunki rozwoju
Role podejmowane przez członków zespołu
Działania sprzyjające efektywnemu funkcjonowaniu zespołu
Mechanizmy zespołowe
Układanka osobowości w zespole
Skuteczne komunikowanie się w zespole
Źródła sytuacji trudnych w pracy w zespole
Style reagowania na sytuacje trudne
Budowanie współpracy – w poszukiwaniu win-win

 

PERSONAL BRANDING

Autoprezentacja i budowanie wizerunku
Efekt 1 wrażenia
Reguły wpływu społecznego
PR w organizacji
Sztuka wystąpień publicznych
Język ciała
Profesjonalny wizerunek w biznesie

 

SZKOLENIA I DOSKONALENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

Rozwój i doskonalenie pracowników – diagnozowanie potrzeb rozwojowych, programy naprawcze
Planowanie szkoleń w organizacji
Rola trenera wewnętrznego
Specyfika uczenia się osób dorosłych
Planowanie szkoleń z zastosowaniem cyklu Kolba
Konwencjonalne i kreatywne metody prowadzenia szkoleń
Ewaluacja działań szkoleniowych

 

ASERTYWNOŚĆ I STAWIANIE GRANIC

Istota asertywności
Typologia zachować: agresja/uległość/manipulacja/asertywność
Typy komunikatów –komunikaty typu TY; komunikaty typu JA
Asertywna odmowa – zasady i techniki: zdarta płyta, odroczenie asertywne, zasłona dymna, komunikat podtrzymujące, zmiękczenia
Mapa asertywności
Mapa to nie jest terytorium
Asertywność jako metoda zapobiegania konfliktom
Dbanie o własne terytorium psychologiczne – reagowanie na oceny

 

COACHINGOWE METODY ZARZĄDZANIA

Coaching jako  styl zarządzania zasobami ludzkimi
Coaching jako sztuka zadawania pytań
Modele prowadzenia rozmów w oparciu o zasoby
Koło Priorytetów
Model GROW
Model Wizja-Strategia_Determinacja
Dialog motywacyjny w rozwoju kompetencji pracowników

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Rodzaje zmian w organizacji
Rola menadżera w procesie wprowadzania zmian
Zachowania pracowników w procesie zmian
Budowanie pozytywnego nastawienia do zmian
Efektywne komunikowanie zmian
Minimalizowanie oporu pracowników wobec zmian
Twórcze motywowanie pracowników do zmian

 

SEMINARIUM DYPLOMOWE

Praca pisemna + obrona
przeprowadzenie rozmowy oceniającej, motywującej lub coachingowej z pracownikiem (nagranie wideo) połączonej z udzieleniem informacji zwrotnej

 

Forma zaliczenia

praca dyplomowa

Ilość godzin

198

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

ul. Garbary 2, Budynek C 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

e- mail: mba@byd.pl

Śledz nas